Who Found Zero?

Did Aryabhata invented zero?

.

How did aryabhatta discover zero?

Who is the father of zero?

Who found zero in India?